Сихівський район м. Львова. ДНЗ № 17
Нормативні документи

 

                                                                                                                                                           

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                          наказ № ___293__ від __10.08_ 2016­­_р.

                                                          управління освіти

                                                          департаменту гуманітарної

                                                          політики Львівської міської ради

                                                          В.о.начальника                     З.Довганик                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Львівського дошкільного навчального закладу

ясла-садок № 17

Львівської міської ради

                                             Львівської області                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ПОГОДЖЕНО

 

Відділ освіти Сихівського району

управління освіти департаменту

гуманітарної політики

Львівської міської ради

Начальник                 А.Матковський

 

                                                              ПРИЙНЯТО

 

                                              Загальними зборами колективу

                                              Голова зборів

                                               ___________ С.Назаркевич

                                               Протокол №____1____

„_                                            04_” __серпня_ 2016р.

 

 

1.Загальні положення

 

1.1. Львівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 17 Львівської міської ради Львівської області( далі-дошкільний заклад ) створено на підставі ухвали сесії  Львівської міської ради від 21.04.2016р. № 503, засновано на комунальній формі власності, відповідно до чинного законодавства. Скорочена назва – ДНЗ № 17.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу:

79066, м. Львів, вул. Зубрівська, буд. 9.

1.3.  Дошкільний  заклад  є  юридичною  особою, має печатку і штамп   встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний  рахунок в органах  Державного  казначейства, ідентифікаційний код.

1.4. Засновником дошкільного закладу є Львівська міська рада, уповноважений орган – управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (далі - управління освіти), яке делегує повноваження управління відділу освіти Сихівського району управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  (далі - відділ освіти) згідно з рішенням Львівської міської ради «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради».

1.5. Львівська міська рада здійснює фінансування дошкільного   закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням                                 і матеріалами, організовує  будівництво  та  ремонт  приміщень,  їх  господарське обслуговування, харчування і медичне обслуговування дітей.

1.6.   Дошкільний   заклад   у   своїй  діяльності  керується Конституцією України, Законами України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», Положенням                                   про  дошкільний  навчальний  заклад  України  (далі  - Положення) іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.7. Головною  метою  дошкільного  закладу  є  забезпечення реалізації   права   громадян   на   здобуття  дошкільної  освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей,  створення  умов  для  їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.8. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток  творчих  здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації і готовності продовжувати освіту.

1.9.  Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та цим Статутом.

1.10. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством                   і державою за:

·        реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом  

           України «Про дошкільну освіту»;

·        забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її

           змісту, рівня та обсягу;

·        дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної   бази.

1.11. Взаємовідносини між дошкільним закладом та юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. Комплектування дошкільного закладу

 

2.1. Дошкільний заклад розрахований на 195 місць (10 груп).

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові та різновікові), відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних  навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.   

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку, (можуть формуватися групи компенсуючого типу) з денним режимом перебування дітей .

2.4. Наповнюваність груп становить:

 

·        для дітей віком від 2 до 3 років – до 15 осіб;

·        від 3 до 6 років – до 20 осіб;

·        в оздоровчий період – 15 осіб.

 

2.5. Прийом дітей у дошкільний заклад здійснюється завідувачем впродовж календарного року. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:

 

·        заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

·        медичну довідку про стан здоров’я дитини;

·        медичну  довідку про епідеміологічне оточення;

·        копію свідоцтва про народження дитини;

·        документи для встановлення батьківської плати;

·        для дітей, які будуть відвідувати групи компенсуючого типу, додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації.

 

2.6. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного  лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період .

2.7. Відрахування дітей із дошкільного закладу  може здійснюватись:

 

·        за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

·        на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;

·        у  разі  несплати  без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

 

2.8. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють,                   про відрахування дитини з дошкільного закладу становить не менше 10 календарних днів.

2.9. Під час прийому дитини у дошкільний заклад завідувач зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із Статутом та іншими документами, що регламентують діяльність даного закладу.

 

 

 

3. Режим роботи дошкільного закладу

 

 

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем

протягом 12  годин.

 

            Вихідні дні:  субота, неділя, святкові.

 

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: 730 – 1930

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:

       

·        1 група раннього віку з 730 до 1930

·        3 дошкільні групи з 730 до 1930

·        6 дошкільних груп з 800 до 1830

 

 

 

4. Організація навчально-виховного процесу

у дошкільному закладі

 

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня                               і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною  радою закладу, затверджується завідувачем дошкільного закладу і  погоджується з відділом освіти.                   

План роботи дошкільного закладу на оздоровчий період додатково погоджується з Державною установою «Львівський обласний лабораторний центр держсанепідслужби України».

4.4. У дошкільному закладі  визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною програмою, навчально-методичними посібниками, затвердженими МОН.

4.6. Дошкільний    заклад   організовує    освітній   процес  на безоплатній основі, за такими пріоритетними напрямами:

 

·        еколого-природничий;

·        художньо-естетичний;

·        фізкультурно-оздоровчий;

·        інформаційно-пошуковий.

 

 4.7 . Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги за оплату батьків на підставі угоди.

 

 

5. Організація харчування дітей

у дошкільному закладі  

    

5.1. Дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном.

5.2. Забезпечення продуктами харчування здійснюється з дотриманням умов постачання відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм .

5.3. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування дітей

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку,  правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів  покладається на медичних працівників та завідувача дошкільного закладу.

 

 

6. Медичне обслуговування дітей

у дошкільному закладі

                      

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється

на безоплатній основі  медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров’я.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за   станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного   виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм і   правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

 

7. Учасники навчально-виховного процесу

 

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі  є: діти дошкільного віку, завідувач, вихователь-методист, педагогічні  працівники, медичні працівники, помічники вихователів, інші працівники, батьки  або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, нагородження почесною грамотою, грошова премія.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 

·        безпечні і нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання                   та навчання;

·        захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди                       її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

·        захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини,

 

а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

·        здоровий спосіб життя.

 

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 

·        обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

·        звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

·        брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу                           та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

·        відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

·        захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

 

 

         Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

 

·        своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі                         у встановленому порядку;

·        своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності                    або хвороби дитини;

·        стежити за станом здоров'я дитини;

·        дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, санітарно-гігієнічних вимог;

·        виконувати вимоги Статуту, настанови педагогів щодо навчально-виховної роботи;

·        інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» - вищу або середню спеціальну освіту),  а також стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Добровільними органами  громадського самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі є батьківські комітети:

·        батьківські комітети у роботі керуються Примірним положенням про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу;

·        легалізація (офіційне визнання) комітетів є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу  по дошкільному навчальному закладу після письмового повідомлення керівництва закладу (надання протоколу батьківських зборів) про їх заснування.

7.8.Основним завданням діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

·        збереження та зміцнення здоров’я дітей;

·        формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;

·        виховання у дітей елементів природо доцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

·        утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

·        розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;

·        всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

·        залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;

·        організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;

·        вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою;

·        сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

 

7.9.Педагогічні працівники мають право:

 

·        на  вільний  вибір педагогічно  доцільних  форм,  методів  і засобів роботи                  з дітьми;

·        брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

·        на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

·        проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

·        вносити пропозиції щодо покращення роботи закладу;

·        на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

·        об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

·        на захист професійної честі та власної гідності;

·        інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.10. Педагогічні працівники зобов'язані:

 

·        виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту  чи трудового договору;

·        дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

·        забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного і психологічного насильства;

·        брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних                          з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

·        виконувати накази та розпорядження керівництва;

·        інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

 

7.11. Педагогічні працівники приймаються на роботу завідувачем, за погодженням з відділом освіти, обслуговуючий персонал – завідувачем, з дотриманням чинного законодавства.

7.12. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.13. Працівники  дошкільного  закладу  проходять періодичні  медичні огляди в установленому законодавством порядку.

7.14. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації,                      яка є обов’язковою і здійснюється один раз на п'ять років відповідно   до  Типового  положення  про  атестацію  педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут,  Правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують   посадових обов'язків, умов Колективного договору, звільняються  з  роботи відповідно до чинного законодавства.

 

 

8. Управління дошкільним закладом

 

8.1. Керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює завідувач, який призначається і звільняється управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

 

 

 

            Завідувач дошкільного закладу:

 

·        відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», і забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;

·        здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

·        діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших   органах, установах та організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

·        розпоряджається  у  встановленому  порядку  майном та коштами дошкільного закладу;

·        відповідає  за  дотримання  фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

·        приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

·        видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює                         їх виконання;

·        затверджує штатний розклад дошкільного закладу за погодженням  з

 

      відділом освіти ;

·        контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

·        затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові  інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом, річний план;

·        забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм  і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей та працівників;

·        контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання та навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям  і потребам;

·        підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

·        організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

·        щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

 

8.2. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі –

                                                              педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільним закладом.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але  не менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

 

Педагогічна рада дошкільного навчального закладу:

·        оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

·        розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі;

·        визначає план роботи дошкільного навчального закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

·        затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

·        обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

·        аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі;

·        визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім’єю;

·        розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного навчального закладу;

·        заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

·        затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

·        розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні навчальні заклади.

 

8.3. Органом громадського самоврядування у дошкільному закладі є загальні збори (конференція) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Делегати загальних зборів (конференції) з правом  вирішального голосу обираються від двох категорій:

 

·        працівників дошкільного навчального закладу – збори трудового колективу;

·        батьків, представників громадськості – груповими батьківськими зборами.

 

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників дошкільного закладу – 20 осіб; від батьків, представників громадськості – 20 осіб.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з двох категорій. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори (конференція) мають голова ради дошкільного закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше двох третіх їх загальної кількості, завідувач дошкільного закладу, відділ освіти.

 

Загальні збори (конференція):

·        обирають раду дошкільного закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

·        приймають Статут, зміни і доповнення;

·        заслуховують звіт керівника з питань статутної діяльності закладу, голови Ради дошкільного закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

·        розглядають питання навчально-виховної, методичної, та фінансово господарської діяльності дошкільного навчального закладу;

·        затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного навчального закладу.

 

8.4. У період  між  загальними зборами (конференціями) діє рада дошкільного навчального закладу (далі – рада).

Рада дошкільного закладу керується Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Статутом дошкільного закладу,  Положенням про раду загальноосвітнього навчального закладу.

 

Метою діяльності ради є:

·        сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

·        об’єднання зусиль педагогічного колективу і батьків, громадськості щодо розвитку дошкільного закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

·        формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління дошкільним закладом;

·        розширення колегіальних форм управління дошкільним закладом;

·        підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

 

Основними завданнями ради є:

·        підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;

·        визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку дошкільного закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

·        формування виховного середовища;

·        створення належного педагогічного клімату в дошкільному закладі;

·        сприяння духовному, фізичному розвитку вихованців та набуття ними соціального досвіду;

·        підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання дітей, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

·        сприяння організації дозвілля та оздоровлення дітей дошкільного віку;

·        ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо  дошкільної освіти;

·        стимулювання морального заохочення дітей, сприяння пошуку  обдарованих дітей;

·        зміцнення партнерських зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

 

Рада дошкільного закладу діє на засадах:

·        законності, гласності;

·        колегіальності ухвалення рішень;

·        добровільності і рівноправності членства.

 

До складу ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або  осіб, які їх заміняють. Представництво в раді й загальна її чисельність визначається загальними зборами (конференцією) дошкільного закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину. Рада  працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань ради визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Очолює раду дошкільного закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути завідувач та вихователь-методист. Засідання ради може скликатися  головою або з ініціативи завідувача дошкільного закладу, власника (засновника) а також членами ради. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності дошкільного закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу. Проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту дошкільного закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, батьків або осіб, які їх заміняють та громадськості. У разі незгоди адміністрації дошкільного закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету дошкільного закладу.

 

Рада закладу:

·        організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

·        вносить пропозиції щодо зміни типу, статуту;

·        разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту дошкільного закладу;

·        розглядає питання покращення умов для здобуття дошкільної освіти;

·        зміцнення матеріально-технічної бази;

·        погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків;

·        бере участь у засіданні атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам;

·        заслуховує звіт голови ради, інформацію завідувача та вихователя-методиста з питань навчально-виховної роботи та фінансово-господарської діяльності;

·        виступає ініціатором проведення добровільних акцій;

·        сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, що їх заміняють) до участі в керівництві гуртками, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з вихованцями;

·        розглядає питання родинного виховання;

·        сприяє педагогічній освіті батьків;

·        сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

·        організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням вихованців;

·        розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

·        вносить пропозиції щодо морального і матеріального  заохочення учасників навчально-виховного процесу.

 

8.5. У дошкільному закладі може створюватись і діяти піклувальна рада - орган  самоврядування, який  створюється за рішенням загальних зборів(конференції) або ради дошкільного навчального закладу з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

 У своїй діяльності піклувальна рада  керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Положенням про піклувальну раду та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність дошкільних  закладів освіти.

 

           

Основними завданнями піклувальної ради є:

·        співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами,  спрямована                        на  покращення  умов  утримання  дітей у дошкільному закладі;

·        сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

·        сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

·        сприяння  організації  та  проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

·        організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників дошкільного закладу;

·        стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

·        всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

·        сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

Піклувальна рада діє на засадах:

·        пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства;

·        самоврядування;

·        колегіальності ухвалення рішень;

·        добровільності і рівноправності членства;

·        законності, гласності.

 

Піклувальна рада створюється у складі 9 осіб  з представників місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян.

Піклувальна рада може створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх заміняють.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) дошкільного закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени  піклувальної ради працюють на громадських засадах. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обирається заступник та секретар.

 

 

 

Голова піклувальної ради:

·        скликає і координує роботу піклувальної ради;

·        готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

·        визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

·        представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях питань, віднесених до її повноважень;

·        має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше чотири рази на рік. Засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правомірним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, через спеціальні стенди.

Рішення піклувальної ради в семиденний термін доводиться до відома колективу дошкільного закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування занять тощо) без згоди завідувача дошкільного закладу.

 

Піклувальна рада має право:

·        сприяти залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

·        вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази дошкільного закладу;

·        сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників, вихованців;

·        брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи дошкільного закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

·        вносити на розгляд органів виконавчої влади, завідувача дошкільного закладу , загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої бази дошкільного закладу тощо.

 

 

9. Матеріально-технічна база дошкільного закладу

 

9.1. Матеріально-технічна база дошкільного закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі дошкільного закладу.

9.2. Майно дошкільного закладу належить йому на правах власності, повного господарського віддання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування, Статуту дошкільного закладу та укладених ним договорів.

9.3. Дошкільний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

9.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна дошкільного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, задані дошкільному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

10. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

 

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

 

·        засновника;

·        відповідних бюджетів (для державних і комунальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

·        батьків або осіб, які їх замінюють;

·        добровільні пожертвування і цільові внески фізичних та юридичних осіб;

·        інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

 

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником(и) має право:

 

·        придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

·        отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

·        здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно з чинним законодавством.

 

10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

 За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через бухгалтерію відділу освіти.

 

 

 

 

11. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

 

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у  порядку, встановленому Міністерством  освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Львівською міською радою, управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та  відділом освіти .

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється Львівською міською радою.

          

 

 

 

12. Реорганізація або ліквідація дошкільного закладу

12.1. Рішення   про   реорганізацію   або   ліквідацію   дошкільного   закладу
приймає засновник. Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєд­нання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комі­сією, призначеною засновником, а у випадку ліквідації за рішенням господарського  суду  -  ліквідаційною  комісією,  призначеною  цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним закладом.

12.2. Ліквідаційна   комісія   оцінює   наявне   майно   дошкільного   закладу,
виявляє його дебіторів, кредиторів і розраховується з ними, складає
ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

12.3. У випадку реорганізації - права та зобов'язання дошкільного закладу
переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства
або визначених навчальних закладів.

12.4.У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути пере­
дані іншій неприбутковій організації відповідно до виду або зараховані
до доходу бюджету.

 

 

13. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

 

13.1. Зміни та доповнення до Статуту дошкільного закладу, що не супере­чать чинному законодавству України та Положенню про дошкільний навчальний заклад, можуть бути внесені за рішенням загальних зборів  колективу дошкільного закладу за погодженням з відділом освіти та затвердженим управлінням освіти.